EVROPSKÁ STUDIA A VEŘEJNÁ SPRÁVA - ukázkový test pro bakalářský program

1.  Soudním orgánem Evropské unie je:

 • Evropský soud pro lidská práva
 • Soudní dvůr Evropské unie
 • Ústavní soud České republiky

2.  Právním základem Evropské unie je:

 • Ústava Evropské unie
 • Smlouva o Evropské unii, Smlouva o fungování Evropské unie a Ústava Evropské unie
 • Smlouva o Evropské unii, Smlouva o fungování Evropské unie

3.  Sekundární právo Evropské unie (nařízení, směrnice) schvaluje:

 • Rada s Evropským parlamentem
 • Účetní dvůr Evropské unie
 • prezident České republiky

4.  Poslední revizní smlouva tzv. zakládacích smluv Evropské unie, uzavřená v roce 2007, se nazývá:

 • Krymská smlouva
 • Maastrichtská smlouva
 • Lisabonská smlouva

5.  Návrhy sekundárního práva Evropské unie (směrnic, nařízení) předkládá:

 • každá politická strana v Evropské unii
 • Evropská komise
 • každý občan Evropské unie

6.  Občan Evropské unie může volit:

 • poslance do Evropského parlamentu
 • prezidenta Evropské unie
 • evropského veřejného ochránce práv a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

7.  Nový stát se stane členem Evropské unie na základě:

 • zákona schváleného Evropským parlamentem
 • přístupové smlouvy uzavřené mezi tímto státem a dosavadními členskými státy Evropské unie
 • rozhodnutí Rady Evropy

8.  Ekonomicky nejbohatší region je:

 • střední Evropa
 • jižní Evropa
 • severní Evropa

9.  Nejhustější zalidnění mají:

 • Rusko a Norsko
 • Finsko a Island
 • Lucembursko a Nizozemsko

10.  Nejnižší religiozita je v:

 • Nizozemí a České republice
 • Itálii a Portugalsku
 • Španělsku a Irsku

11.  Největší ostrov Evropy je:

 • Kréta
 • Velká Británie
 • Sicílie

12.  Úkolem Evropského veřejného ochránce práv je přijímání a prošetřování stížností:

 • občanů EU a dalších stanovených osob na činnost nebo nečinnost orgánů Evropské unie
 • států EU pokud neuspěli se svou věcí před národním ombudsmanem
 • občanů EU na činnost nebo nečinnost státních orgánů členských států EU a orgánů EU

13.  Právo EU:

 • je samostatný právní systém
 • vychází z právních řádů jednotlivých evropských států a je jimi také ovládáno
 • je mezinárodní právo

14.  Mezi druhy řízení před Soudním dvorem EU patří zejména:

 • žaloby proti rozhodnutím správního orgánu, žaloba o ochraně proti nečinnosti, žaloba o ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu
 • žaloba na porušení povinnosti, žaloba na neplatnost aktu Společenství, žaloba na nečinnost, žaloba na náhradu škody, prejudiciální řízení
 • řízení o soudní úschově, řízení o umoření listiny, řízení ve věcech obchodního rejstříku

15.  Pravomoci Evropského parlamentu:

 • dává Unii nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezuje její obecné politické směry a priority, určuje strategické zájmy a cíle Unie
 • legislativní pravomoc, koordinační pravomoc, kontrolní činnost
 • legislativní pravomoc, rozpočtová pravomoc, dozorčí provomoc

16.  Rada EU:

 • je nepermanentní, kolektivní vrcholný orgán EU, který reprezentuje zájmy členských států
 • je jeden z vrcholných orgánů Evropské unie, jejími členy jsou hlavy států nebo předsedové vlád členských zemí EU
 • je mezivládní organizace

17.  Evropský soud pro lidská práva:

 • je nejvyšším soudem Evropské unie
 • projednává porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
 • rozhoduje spory mezi Společenstvím a jeho zaměstnanci

18.  Listina základních práv Evropské unie je:

 • dokument upřesňující základní práva v EU
 • nejdůležitější lidskoprávní úmluvou sjednanou v rámci Rady Evropy a základem regionální mezinárodněprávní ochrany lidských práv v Evropě
 • je nezávazný dokument, obsahující nejznámější katalog lidských práv

19.  Právní principy jsou:

 • mravní pravidla konání, jehož závaznost pro sebe uznáváme
 • standardy, které určují cíle, jež se má dosáhnout
 • pravidla, která tvoří základ určitého právního institutu, zákona, právního odvětví nebo právního řádu

20.  Mezi Španělské enklávy nepatří:

 • Ceuta
 • Ibiza
 • Melilla