MEZINÁRODNÍ A REGIONÁLNÍ VZTAHY V PRŮMYSLOVÉM VLASTNICTVÍ - ukázkový test pro bakalářský program

1.  Jaké druhy vlastnictví rozeznáváme?

 • soukromé a společné
 • žádné
 • movité, nemovité, nehmotné

2.  Co se rozumí pod průmyslovými právy?

 • práva ke strojům
 • práva podnikatelů
 • práva k vynálezům, vzorům a zapsaným označením

3.  Co chrání autorský zákon?

 • každé dílo vytvořené člověkem
 • autorská díla práva výkonných umělců
 • i nemravná díla

4.  Jak jsou chráněny programy pro počítače?

 • jen autorským zákonem
 • jak autorským zákonem, tak patentem
 • jen patentem

5.  Dají se právně chránit nové rostlinné odrůdy?

 • ano, podle zvláštního zákona
 • nedají
 • dají se utajit

6.  Jaký je rozdíl mezi označením a ochrannou známkou?

 • označení je totéž co ochranná známka
 • označení je předmětem zapsané ochranné známky
 • označení je výrobní značka

7.  Jaký je rozdíl mezi vynálezem a objevem?

 • vynález je to, co člověk nově vytvořil, objev je to co objevil
 • je to totéž
 • není žádný rozdíl

8.  Kdo si může přihlásit k právní ochraně vynález?

 • kdokoliv
 • jen podnikatel
 • původce vynálezu nebo jeho právní nástupce

9.  Jaký je rozdíl mezi vynálezem a patentem?

 • žádný
 • vynález se chrání patentem
 • patent je totéž co vynález

10.  Jak lze chránit vnější vzhled výrobku?

 • jeho publikací
 • jeho přihlášením k právní ochraně průmyslovým vzorem
 • jeho výrobou

11.  Jaký je rozdíl mezi průmyslovým a užitným vzorem?

 • průmyslový vzor je vyráběný výrobek
 • užitný vzor je vzor, který se užívá
 • průmyslový vzor chrání vnější vzhled výrobku, užitný vzor technické řešení

12.  Platí se udržovací poplatky za autorská práva?

 • neplatí
 • platí
 • je možno je zaplatit předem

13.  Jak dlouho může platit patent a užitný vzor?

 • patent 20 let a užitný vzor 10 let
 • patent 15 a užitný vzor 5
 • patent 10 a užitný vzor také 10 let

14.  Jak dlouho lze udržovat ochrannou známku?

 • 10 let
 • neomezeně
 • 30 let

15.  Co to je licence na autorská a průmyslová práva?

 • prodej práva
 • smluvní pronájem práva na stanovenou dobu a na stanoveném území
 • dovolení k prodeji

16.  Co se pokládá za zlepšovací návrh?

 • každé zlepšení
 • zlepšení, které původce učiní předmětem přihlášky u podnikatele
 • návrh, který musí podnikatel využít

17.  Jaký je rozdíl mezi ochrannou známkou a označením původu výrobku?

 • ochranná známka chrání práva jejího vlastníka, označení původu práva podnikatelů působících v dané oblasti
 • žádný
 • označení původu chrání jen přihlašovatele

18.  Lze a jak přihlásit předměty průmyslového vlastnictví do zahraničí?

 • ne
 • jen s povolením Úřadu průmyslového vlastnictví
 • ano, do jednotlivých států, nebo na základě mezinárodních a regionálních smluv

19.  Co je to ochranná známka Společenství?

 • ochranná známka kolektivu podnikatelů
 • ochranná známka zapsaná u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu v Alicante
 • ochranná známka zapsaná společně s jinou ochrannou známkou

20.  Co pokládáte za nekalosoutěžní jednání?

 • pokoutní jednání
 • jednání v hospodářské činnosti v rozporu s dobrými mravy
 • jen jednání mimo podnikatelskou sféru