POLITOLOGIE - ukázkový test pro bakalářský program

1.  Tzv. Malá dohoda z roku 1920 byla aliancí:

 • Československa, Polska a Maďarska
 • Československa, Rumunska a Království Srbů, Chorvatů a Slovinců
 • Francie a Německa
 • Rakouska a Maďarska

2.  Které z následujících tvrzení o XX. sjezdu KSSS je nepravdivé?

 • konal se v únoru roku 1956 v Moskvě
 • první tajemník ÚV KSSS Leonid Brežněv podrobil kritice Stalinův kult osobnosti a Stalinovo pojetí socialismu
 • tzv. tajná zpráva nazvaná „O kultu osobnosti a jeho důsledcích“ měla být neveřejná a neměla být publikována v médiích, ani jinak se dostat k sovětské i zahraniční veřejnosti
 • původně tajná zpráva se dostala na veřejnost víceméně náhodou, když ji na stole šéfa polských komunistů Edwarda Ochaba nalezl polský novinář židovského původu Viktor Grajevsky, který ji posléze odnesl na izraelské velvyslanectví ve Varšavě, kde byla pořízena fotokopie, a následně originál opět vrátil do Ochabovy kanceláře

3.  Leonid I. Brežněv nastoupil k moci v Sovětském svazu v roce:

 • 1958
 • 1962
 • 1964
 • 1967

4.  Mírová smlouva s Rakouskem byla v roce 1919 podepsána v:

 • Sévres
 • Saint-Germain-en-Laye
 • Versailles
 • Trianonu

5.  V době studené války často používaný termín „první svět“ (First World) označoval:

 • africké státy, které získaly nezávislost v 50. a 60. letech 20. století
 • státy Západní Evropy, Japonsko, USA, Kanadu a Austrálii
 • SSSR a země bývalého východního bloku
 • státy Latinské a Jižní Ameriky, které získaly nezávislost v 19. století

6.  Poloprezidentský systém na rozdíl od systému prezidentského:

 • má dvoukomorový parlament
 • neumožňuje prezidentovi rozpustit parlament
 • volí parlament poměrným volebním systémem
 • zná funkci předsedy vlády

7.  Od března 1968 byl československým prezidentem:

 • Oldřich Černík
 • Alexander Dubček
 • František Kriegel
 • Ludvík Svoboda

8.  Které z následujících tvrzení není pravdivé pro německou Spolkovou radu (Bundesrat):

 • Německá Spolková rada (Bundesrat) je volena volebním systémem poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období
 • jejím sídlem je Berlín
 • k ústavní změně je třeba její alespoň dvoutřetinový souhlas
 • jmenuje polovinu soudců Spolkového ústavního soudu, podílí se na legislativním procesu a přijímá zákony

9.  Členy britské Sněmovny lordů jsou mimo jiné:

 • arcibiskupové a biskupové anglikánské církve
 • arcibiskupové a biskupové anglikánské a katolické církve
 • arcibiskupové a biskupové všech oficiálně registrových církví
 • pouze arcibiskupové všech oficiálně registrovaných církví

10.  Autorem konceptu tzv. Catch-all-Party je:

 • M. Duverger
 • G. Sartori
 • J. Blondel
 • O. Kirchheimer

11.  Typickými zeměmi s tzv. „premiérským parlamentarismem“ jsou:

 • Francie a Rusko
 • Velká Británie a Německo
 • USA a Brazílie
 • Slovensko a Polsko

12.  Československo v období 1920-1938 mělo:

 • dvoukomorový parlament
 • federální strukturu
 • konstruktivní vyjádření nedůvěry premiérovi
 • přímo voleného prezidenta

13.  Zastupitelstva obcí v ČR jsou:

 • volena pomocí listinného volebního systému poměrného zastoupení
 • jmenována přímo voleným starostou
 • volena pomocí většinového dvoukolového volebního systému
 • ustavována na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny

14.  Občanská demokratická strana:

 • byla ve vládě pouze v letech 2006-2009 a poté od roku 2010 do současnosti
 • v jejím čele doposud stáli 3 předsedové: V. Klaus, V. Tlustý a P. Nečas
 • vyhrála sněmovní volby v roce 1996
 • vznikla jako nástupnická strana po rozpadu Občanské demokratické aliance

15.  Návrh na vyslovení nedůvěry vládě ČR je schválen, vysloví-li se pro něj:

 • nadpoloviční většina přítomných poslanců Poslanecké sněmovny
 • nadpoloviční většina všech poslanců Poslanecké sněmovny
 • třípětinová většina přítomných poslanců Poslanecké sněmovny
 • třípětinová většina poslanců všech Poslanecké sněmovny

16.  Která z českých vlád měla v době svého vzniku statut menšinové vlády:

 • první vláda V. Klause
 • druhá vláda V. Klause
 • vláda J. Tošovského
 • vláda S. Grosse

17.  Prvním prezidentem samostatného Slovenska byl v roce 1993 zvolen:

 • Michal Kováč
 • Roman Kováč
 • Vladimír Mečiar
 • Rudolf Schuster

18.  Jaká konfliktní linie (cleavage) dominovala stranicko-politické soutěži na Slovensku nejpozději po volbách konaných v roce 1992?

 • město-venkov
 • mečiarismus-antimečiarismus
 • mtát-církev
 • centrum-periferie

19.  Z pobaltských republik byl ve všech volbách po roce 1989 prezident volen pouze v parlamentu:

 • v Estonsku
 • v Litvě
 • v Lotyšsku
 • nikde

20.  Nezávislý odborový svaz Solidarita byl v Polsku založen:

 • v roce 1979
 • v roce 1980
 • v roce 1981
 • v roce 1982