REGIONÁLNÍ STUDIA A MEZINÁRODNÍ OBCHOD - ukázkový test pro bakalářský program

1.  Mezi základní aktivity obchodní banky nepatří:

 • vést účty a přijímat vklady v domácí i cizí měně
 • poskytovat úvěry
 • obchodovat s cennými papíry
 • emitovat hotovostní oběživa

2.  Letecký nákladní list je osvědčením o:

 • uzavření smlouvy o nájmu dopravního prostředku v letecké dopravě
 • převzetí zboží v letecké dopravě
 • uzavření charterové přepravní smlouvy
 • uzavření smlouvy o provozu dopravního prostředku v letecké dopravě

3.  FIATA je zkratkou pro:

 • Mezinárodní federace spedičních svazů
 • příslušné Generální ředitelství Evropské komise, zabývající se řízením unitární dopravy
 • mezinárodní sdružení leteckých dopravců
 • systém mezibankovní elektronické komunikace

4.  Označení    potvrzuje skutečnost, že:

 • výrobek může při nesprávném použití způsobit škody velkého rozsahu
 • výrobek byl vyroben pro evropský trh
 • odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku nese dovozce
 • výrobek prošel postupem posuzování shody a vyhovuje technickým evropským směrnicím

5.  Jaký typ kurzového režimu má česká koruna?

 • tzv. currency board (měnový výbor) založený na EUR
 • plovoucí kurz (s občasnými pokusy o intervenci)
 • pevný kurz navázaný na koš měn (EUR, USD a SWF)
 • pevný kurz navázaný na EUR v rámci EMS a ERM II

6.  Která z následujících tříd SITC má v posledních letech největší podíl na českých exportech?

 • SITC 1 – Nápoje a tabák
 • SITC 5 – chemikálie a příbuzné výrobky jinde neuvedené
 • SITC 8 – Průmyslové spotřební zboží
 • SITC 7 – Stroje a dopravní prostředky

7.  Který z následujících požadavků patří mezi tzv. Maastrichtská konvergenční kritéria?

 • vyrovnaná obchodní bilance (resp. deficit obchodní bilance nepřevyšující 3% HDP)
 • deficit státního rozpočtu nepřevyšující 5 % HDP
 • podíl zahraničního dluhu na HDP nepřevyšující 70 % HDP
 • podíl veřejného dluhu na HDP nemá převyšovat 60 %

8.  Jak vypadá v posledních třech letech platební bilance ČR?

 • přebytek obchodní bilance, deficit běžného účtu, přebytek na finančním účtu
 • přebytek obchodní bilance, přebytek běžného účtu, záporné saldo přímých investic
 • deficit obchodní bilance, přebytek běžného účtu, pozitivní saldo přímých investic
 • deficit obchodní bilance, deficit běžného účtu, deficit finančního účtu

9.  Předpokládejte, že svět sestávající pouze ze dvou ekonomik funguje na základě klasické teorie komparativních výhod, přičemž produktivita práce v obou zemích je popsána v následující tabulce.

Počet vyrobených PC
za standardní jednotku práce
Počet vyrobených myší
za standardní jednotku práce
Česká republika 4 200
Španělsko 6 240

Které z následujících tvrzení je pravdivé, pokud se výsledná mezinárodní cena ustálí na 45 myších za 1 PC?

 • v České republice bude expandovat výroba myší a zanikne výroba PC, obě země budou z otevření ekonomiky profitovat
 • dojde-li k úplné specializaci, v České republice zanikne výroba myší. Španělsko bude z obchodu profitovat a ČR bude prodělávat
 • struktura výroby se po otevření měnit nebude, změní se pouze struktura spotřeby, otevření nebude mít dopad na blahobyt v obou ekonomikách
 • v České republice se bude rozvíjet výroba PC a zanikne výroba myší, ČR bude z obchodu profitovat a Španělsko bude prodělávat

10.  Na základě hypotézy imitačního zpoždění se v zemi A v červnu určitého roku objeví nový výrobek, který se začne poptávat v zemi B v listopadu a vyrábět v únoru následujícího roku. Která z uvedených odpovědí je správná?

 • imitation lag je červen až listopad
 • demand lag spadá do rozsahu listopad až únor následujícího roku
 • imitation lag je červen až únor
 • země A je v období červen až listopad vývozcem tohoto výrobku do země B

11.  Které z platebních podmínek dá obvykle kupující přednost, pokud jsou ostatní podmínky kupní smlouvy srovnatelné:

 • platbě předem
 • dokumentům proti akceptaci směnky splatné 60 dnů po viděné
 • neodvolatelnému dokumentárnímu akreditivu
 • dokumentům proti promptnímu zaplacení

12.  Předpokládejme, že znáte následující informace o platební bilance jisté země: saldo běžného účtu = -90, kapitálový účet = 10, chyby a opomenutí = 0, změna devizových rezerv = -40. Co můžete říci o finančním účtu?

 • saldo finančního účtu je + 120.
 • země je čistým vývozcem kapitálu.
 • saldo finančního účtu je - 130.
 • saldo finančního účtu je + 40.

13.  Který z následujících bankovních instrumentů je nejdražší:

 • hladký plat
 • avizovaný dokumentární akreditiv
 • potvrzený dokumentární akreditiv
 • dokumentární inkaso

14.  Které z následujících označení je nutné pro celní účely?

 • Made in...
 • CE
 • ISO
 • AAA

15.  Delkredere je:

 • druh bankovní záruky
 • zvláštní provize pro obchodního zástupce
 • přepravní smlouva
 • licenční poplatek

16.  Co nepatří mezi hlavní logistické funkce?

 • zaplacení zboží
 • skladování zboží
 • řízení zásob
 • doprava zboží

17.  Minimální povinnosti prodávajícímu podle INCOTERMS 2000 i 2010 stanoví dodací podmínka:

 • FOB
 • CIV
 • DAP
 • EXW

18.  Positioning vyjadřuje:

 • ohodnocení ekonomické úrovně dané země v mezinárodním srovnání
 • strategickou pozici akcionáře na burze
 • obraz v mysli zákazníka spjatý s určitou značkou
 • místo, kde se nachází zboží při přepravě

19.  Charter Party může mít dle zákona následující podobu:

 • smlouvy o nájmu dopravního prostředku
 • smlouvy o přepravě věci
 • smlouvy zasilatelské
 • smlouvy mandátní

20.  Směnka je neplatná, když:

 • není uvedeno datum splatnosti
 • cena uvedená čísly se liší od ceny uvedené slovy
 • není celá napsaná v jednom jazyce
 • není uvedeno místo vystavení